RODO – zasady przetwarzania danych

Zgodnie z art13. ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Małgorzata Osuchowska  Malbork ul. Urocza 5.

W sprawach zwiazanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się na wskazany adres pocztowy, mail lub telefonicznie.
Dane do kontaktu: RESTAURACJA PIWNICZKA
                              MALBORK 82-200
                              UL.STAROŚCIŃSKA 1

TEL 55 273 36 68    TEL 601255008 
E-mail                PIWNICZKA@wp.pl

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art.6 ust.1b i 1f RODO jedynie w celu zawarcia lub wykonania umowy i jej rozliczeń (ustalenie, obrona i ewentualne dochodzenie roszczeń).
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane i nie będą udostępniane podmiotom trzecim nie związanym ze wsparciem naszych usług świadczonych na Pańswa rzecz. Dane te nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani organizacjom międzynarodowym.

Dane osobowe, o których mowa wyżej, mogą zostać przekazane naszym podwykonawcom w związku z obsługą usług świadczonych przez nas dla Państwa. W szczególności – instytucjom kontrolnym i podmiotom świadczącym usługi komunikacyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, nabywcom wierzytelnosci, likwidatorom szkód, ubezpieczycielom, bankom, instytucjom finasowym w związku z realizacją usług płatniczych, kredytowych, faktoringu oraz leasingu.